جراحی


جراحی

بی حسی موضعی در بینی
2:30
527 نمایش
10 ماه پیش
تامپون بینی
2:13
163 نمایش
10 ماه پیش
تورشن بیضه یا پیچش بیضه
3:19
218 نمایش
10 ماه پیش
اپیسپادیاس چیست؟
2:50
641 نمایش
10 ماه پیش
پروستات چیست؟
2:16
192 نمایش
10 ماه پیش