جراحی


جراحی

بی حسی موضعی در بینی
2:30
289 نمایش
7 ماه پیش
تامپون بینی
2:13
109 نمایش
7 ماه پیش
تورشن بیضه یا پیچش بیضه
2:30
107 نمایش
7 ماه پیش
اپیسپادیاس چیست؟
2:50
452 نمایش
7 ماه پیش
پروستات چیست؟
2:16
106 نمایش
7 ماه پیش