جراحی


جراحی

بی حسی موضعی در بینی
2:30
207 نمایش
5 ماه پیش
تامپون بینی
2:13
67 نمایش
5 ماه پیش
تورشن بیضه یا پیچش بیضه
2:30
63 نمایش
5 ماه پیش
اپیسپادیاس چیست؟
2:50
319 نمایش
5 ماه پیش
پروستات چیست؟
2:16
63 نمایش
5 ماه پیش